Historia zmian

0.11.111 (2017-11-16)

 • poprawiony błąd związany z wyborem pola “tylko prace z afiliowanych jednostek” występujący w formularzu raportu autorów
 • optymalizacja wyświetlania podstrony jednostki w przypadku, gdy zawiera ona więcej, niż 100 autorów.

0.11.109 (2017-11-14)

 • możliwość przejścia do panelu redagowania z każdej strony serwisu, gdzie tylko ma to sens (jednostki, autorzy, artykuły, wydziały),
 • kosmetyczne poprawki wyświetla raportów,
 • poprawiony błędny warunek dla funkcji raportu autorów “uwzględniaj tylko prace afiliowanych jednostek uczelni”,

0.11.107 (2017-11-12)

 • opcja “Stwórz autora” tworzy domyślnie autora niewidocznego na stronach jednostek, kapitalizując nazwiska,
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne działanie funkcji usuwania pojedynczych rekordów z wyników wyszukiwania.

0.11.106 (2017-11-10)

 • możliwość łatwego przechodzenia z formularza edycji w module redagowania do stron WWW dostepnych dla użytkownika końcowego
 • [kod] generowanie opisu bibliograficznego autorów za pomocą systemu templatek Django; usunięcie kodu generowania opisu bibliograficznego autorów za pomocą własnych tagów,
 • pole “Pokazuj na stronach jednostek” dla Autorów staje się polem “Pokazuj” i określa widoczność autora na stronie jednostki oraz w “Rankingu autorów”

0.11.104 (2017-11-08)

 • usunięto błąd uniemożliwiający edycję już zapisanego autora w rekordach wydawnictwa ciągłego i zwartego

0.11.103 (2017-11-06)

 • od tej wersji, dla wydawnictw zwartych, gdzie określone jest wydawnictwo nadrzędne, nie ma już potrzeby uzupełniania pola “Informacje”, gdyż system w opisie bibliograficznym użyje tytułu wydawnictwa nadrzędnego,
 • miniblog - możliwość umieszczenia aktualności na pierwszej stronie serwisu.
 • obsługa przycisku “Uzupełnij rok” dla wydawnictwa zwartego (uzupełnia dane na podstawie pola “Szczegóły” bądź z “Wydawnictwo nadrzędne”) oraz dla wydawnictwa ciągłego (uzupełnia dane na podstawie pola “Informacje”).

0.11.101 (2017-11-03)

 • opcjonalne uwzględnianie prac spoza jednostek uczelni w raportach autorów,
 • naprawiono działanie konektora OAI-PMH,
 • “prawdziwa” funkcja “pozostałe prace” dla raportów,
 • poprawione wyświetlanie rekordów (poprawna obsługa tagów “sup” i “sub” w opisach bibliograficznych).

0.11.90 (2017-09-23)

 • opcjonalne rozbicie na jednostki i wydziały w rankingu autorów
 • możliwość ukrycia pola “Praca recenzowana”
 • poprawki wyświetlania podstron autora i jednostki

0.11.77 (2017-09-19)

 • poprawiono liczenie punktacji sumarycznej w rankingu autorów
 • poprawiono wyszukiwanie dla podanych jednocześnie par autor + jednostka
 • poprawki wydajności wyszukiwania

0.11.55 (2017-08-30)

 • domyślne sortowanie rankingu autorów
 • obsługa PostgreSQL 9.6

0.11.53 (2017-08-29)

 • poprawiony błąd eksportowania plików XLS i DOCX utrudniający ich otwieranie
 • poprawiony błąd wyszukiwania dla pola “Źródło”
 • opcjonalne ukrywanie elementów menu serwisu dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych

0.11.50 (2017-08-23)

 • poprawiony błąd uniemożliwiający sortowanie w rankingu autorów
 • tabela rankingu autorów stylizowana podobnie jak inne tabele w systemie
 • możliwość eksportowania rankingu autorów oraz raportów autorów, jednostek i wydziałów w różnych formatach wyjściowych (m.in. MS Excel, MS Word, CSV)

0.11.43 (2017-08-15)

 • możliwość zmiany wyglądu kolorystycznego systemu
 • nowy framework raportów oparty o zapytania w języku DSL, obsługiwany w pełni przez użytkownika końcowego
 • konfigurowalny czas długości trwania sesji - możliwość wybrania, jak długo system czeka na reakcję użytkownika przed automatycznym jego wylogowaniem
 • autorzy przy wyszukiwaniu przez globalną nawigację oraz w module “Redagowanie” wyświetlani są zgodnie z ilością publikacji w bazie
 • możliwość automatycznego utworzenia autora i serii wydawniczej podczas wpisywania rekordu - bez konieczności przechodzenia do innej częsci modułu redagowania
 • opcja resetu hasła w przypadku jego zapomnienia
 • konfigurowalny czas do przymusowej zmiany hasła, konfigurowalny moduł zapamiętujący ostatnio wpisane hasła oraz konfigurowalna ilość ostatnio zapamiętanych haseł

0.11.19 (2017-07-15)

 • do rekordu powiązania autora z wydawnictwem (zwartym, ciągłym lub patentem) dochodzi pole “afiliowany”, domyślnie mające wartość ‘PRAWDA’. Należy je odznaczyć w sytuacji, gdyby autor danej publikacji zgłosił powiązanie do jednostki będącej w strukturach uczelni w której jest zatrudniony jednakże jednoczasowo do tej publikacji zgłosił inną jednost

 • do rekordu wydawnictwa zwartego, ciągłego, patentu, pracy doktorskiej i pracy habilitacyjnej dochodzą pola “strony”, “tom” i “numer zeszytu”: - w sytuacji, gdy są wypełnione, to ich wartości są używane do eksportu PBN, - w sytuacji, gdy są niewypełnione, system spróbuje wyekstrahować te dane z

  pól “szczegóły” i “informacje” analizując ciągi znaków, poszukując ciągów takich jak “vol.”, “t.”, “r.”, “bd.” dla tomu, “nr”, “z.”, “h.” dla numeru zeszytu, “ss.” lub “s.” dla stron, “b. pag.” dla braku paginacji,

  • podczas edycji rekordu w module “redagowanie” pola te zostaną uzupełnione przez system na podstawie pól “szczegóły” i “informacje” gdy użytkownik kliknie odpowiedni przycisk; w takiej sytuacji pola te, jeżeli zawierają jakieś informacje, zostaną nadpisane.
 • konferencje - w module redagowania można dopisywać dane o konferencjach, które następnie mogą być przypisane do wydawnictwa ciągłego lub wydawnictwa zwartego

 • struktura - w module redagowania za pomocą rekordu uczelni można ukryć wyświetlanie punktacji wewnętrznej oraz Index Copernicus

 • autor - nowe pole “Open Researcher and Contributor ID”

 • wygodna edycja kolejności wydziałów w module Redagowanie➡Struktura➡Uczelnia

 • poprawiono błąd związany z obsługą pola dla rekordu Autor “Pokazuj na stronie jednostki”. Autorzy którzy mają to pole odznaczone, nie będą prezentowani na stronach jednostek.

 • dla typów KBN można określać odpowiadający im charakter PBN. Pole to zostanie użyte jako fallback w sytuacji, gdy rekord charakteru formalnego do którego przypisana jest dana praca nie ma określonego odpowiadającego mu charakteru PBN

 • podgląd na znajdujące się w bazie charaktery PBN i przypisane im charaktery formalne i typy KBN w module “Redagowanie”

 • w bloku “Adnotacje” w module “Redagowanie” wyświetla się ID oraz PBN ID

 • pola “Seria wydawnicza” oraz “ISSN” dla wydawnictwa zwartego

 • możliwość określania nagród oraz statusu wybitności pracy dla rekordów wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych

 • możliwość filtrowania po statusach openaccess w module “Wyszukiwanie” dla użytkowników niezalogowanych

0.11.0 (2017-07-05)

 • obsługa Python 3 + Django 1.10

0.10.96 (2017-04-02)

 • pierwsza publicznie dostępna wersja