Historia zmian

0.11.90 (2017-09-23)

 • opcjonalne rozbicie na jednostki i wydziały w rankingu autorów
 • możliwość ukrycia pola “Praca recenzowana”
 • poprawki wyświetlania podstron autora i jednostki

0.11.77 (2017-09-19)

 • poprawiono liczenie punktacji sumarycznej w rankingu autorów
 • poprawiono wyszukiwanie dla podanych jednocześnie par autor + jednostka
 • poprawki wydajności wyszukiwania

0.11.55 (2017-08-30)

 • domyślne sortowanie rankingu autorów
 • obsługa PostgreSQL 9.6

0.11.53 (2017-08-29)

 • poprawiony błąd eksportowania plików XLS i DOCX utrudniający ich otwieranie
 • poprawiony błąd wyszukiwania dla pola “Źródło”
 • opcjonalne ukrywanie elementów menu serwisu dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych

0.11.50 (2017-08-23)

 • poprawiony błąd uniemożliwiający sortowanie w rankingu autorów
 • tabela rankingu autorów stylizowana podobnie jak inne tabele w systemie
 • możliwość eksportowania rankingu autorów oraz raportów autorów, jednostek i wydziałów w różnych formatach wyjściowych (m.in. MS Excel, MS Word, CSV)

0.11.43 (2017-08-15)

 • możliwość zmiany wyglądu kolorystycznego systemu
 • nowy framework raportów oparty o zapytania w języku DSL, obsługiwany w pełni przez użytkownika końcowego
 • konfigurowalny czas długości trwania sesji - możliwość wybrania, jak długo system czeka na reakcję użytkownika przed automatycznym jego wylogowaniem
 • autorzy przy wyszukiwaniu przez globalną nawigację oraz w module “Redagowanie” wyświetlani są zgodnie z ilością publikacji w bazie
 • możliwość automatycznego utworzenia autora i serii wydawniczej podczas wpisywania rekordu - bez konieczności przechodzenia do innej częsci modułu redagowania
 • opcja resetu hasła w przypadku jego zapomnienia
 • konfigurowalny czas do przymusowej zmiany hasła, konfigurowalny moduł zapamiętujący ostatnio wpisane hasła oraz konfigurowalna ilość ostatnio zapamiętanych haseł

0.11.19 (2017-07-15)

 • do rekordu powiązania autora z wydawnictwem (zwartym, ciągłym lub patentem) dochodzi pole “afiliowany”, domyślnie mające wartość ‘PRAWDA’. Należy je odznaczyć w sytuacji, gdyby autor danej publikacji zgłosił powiązanie do jednostki będącej w strukturach uczelni w której jest zatrudniony jednakże jednoczasowo do tej publikacji zgłosił inną jednost

 • do rekordu wydawnictwa zwartego, ciągłego, patentu, pracy doktorskiej i pracy habilitacyjnej dochodzą pola “strony”, “tom” i “numer zeszytu”: - w sytuacji, gdy są wypełnione, to ich wartości są używane do eksportu PBN, - w sytuacji, gdy są niewypełnione, system spróbuje wyekstrahować te dane z

  pól “szczegóły” i “informacje” analizując ciągi znaków, poszukując ciągów takich jak “vol.”, “t.”, “r.”, “bd.” dla tomu, “nr”, “z.”, “h.” dla numeru zeszytu, “ss.” lub “s.” dla stron, “b. pag.” dla braku paginacji,

  • podczas edycji rekordu w module “redagowanie” pola te zostaną uzupełnione przez system na podstawie pól “szczegóły” i “informacje” gdy użytkownik kliknie odpowiedni przycisk; w takiej sytuacji pola te, jeżeli zawierają jakieś informacje, zostaną nadpisane.
 • konferencje - w module redagowania można dopisywać dane o konferencjach, które następnie mogą być przypisane do wydawnictwa ciągłego lub wydawnictwa zwartego

 • struktura - w module redagowania za pomocą rekordu uczelni można ukryć wyświetlanie punktacji wewnętrznej oraz Index Copernicus

 • autor - nowe pole “Open Researcher and Contributor ID”

 • wygodna edycja kolejności wydziałów w module Redagowanie➡Struktura➡Uczelnia

 • poprawiono błąd związany z obsługą pola dla rekordu Autor “Pokazuj na stronie jednostki”. Autorzy którzy mają to pole odznaczone, nie będą prezentowani na stronach jednostek.

 • dla typów KBN można określać odpowiadający im charakter PBN. Pole to zostanie użyte jako fallback w sytuacji, gdy rekord charakteru formalnego do którego przypisana jest dana praca nie ma określonego odpowiadającego mu charakteru PBN

 • podgląd na znajdujące się w bazie charaktery PBN i przypisane im charaktery formalne i typy KBN w module “Redagowanie”

 • w bloku “Adnotacje” w module “Redagowanie” wyświetla się ID oraz PBN ID

 • pola “Seria wydawnicza” oraz “ISSN” dla wydawnictwa zwartego

 • możliwość określania nagród oraz statusu wybitności pracy dla rekordów wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych

 • możliwość filtrowania po statusach openaccess w module “Wyszukiwanie” dla użytkowników niezalogowanych

0.11.0 (2017-07-05)

 • obsługa Python 3 + Django 1.10

0.10.96 (2017-04-02)

 • pierwsza publicznie dostępna wersja